1. Een bestelling plaatsen

1.1 Mystis heeft het recht om jouw bestelling af te wijzen of te annuleren. We hebben uitdrukkelijk het recht om jouw bestelling af te wijzen als het voldoet aan een van de volgende redenen:

  • Het product is niet op voorraad / niet beschikbaar
  • Uw facturatiegegevens zijn incorrect of niet te verifiëren
  • Uw bestelling wordt verdacht van frauduleuze activiteit(en)
  • Wij zijn / waren niet in staat om te leveren aan het door uw opgegeven adres
  • Overmacht
  • Bij gebeurtenis van spelfouten, prijzen of andere fouten of ongelukken in de website informatie

1.2 Gegevens Controle

Er bestaat een kans dat uw gegevens gecontroleerd worden voordat uw bestelling wordt verzonden. Deze controles kunnen te maken hebben met uw adres en betalingsinformatie die samenhangen met uw bestelling. Bestellingen die voldoen aan frauduleuze voorwendselen zullen worden vervolgd met onderzoek.

1.3 Gebruikersinhoud 

Wanneer u suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten of andere verzendt, uploadt, e-mailt, deelt, distribueert, reproduceert of ander materiaal van de website beschikbaar stelt (“Gebruikersinhoud”), bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke gebruikersinhoud. U verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, auteursrechtvrije licentie voor het gebruik, kopiëren, licentiëren, aanpassen, verspreiden, weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, verzenden, wijzigen, bewerken en anderszins gebruik te maken van dergelijke gebruikersinhoud over de hele wereld, in alle media die nu bekend of hierna ontwikkeld zijn, voor welk doel dan ook, zonder beperking tot het ontwikkelen, produceren, distribueren en marketing van producten.

U verklaart en garandeert dat u de rechten op uw gebruikersinhoud bezit of anderszins beheert. U stemt ermee in om niet deel te nemen aan, of anderen te helpen of aan te moedigen deel te nemen aan het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren, of het anderszins beschikbaar stellen van gebruikersinhoud die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, martelend, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op de privacy van iemand, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is; (b) waarvan u geen recht heeft om beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) wat bij u bekend staat als onjuist, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend; (d) dat u werd vergoed of waarvan u enige vergoeding kreeg van een derde partij; of (e) die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij.

Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van gebruikersinhoud, noch nemen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gebruikersinhoud. We onderschrijven of controleren de Gebruikersinhoud die op de website wordt verzonden of gepost niet en daarom garanderen we niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Site wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend voor u is. Onder geen enkele omstandigheden zijn wij op enige wijze aansprakelijk voor gebruikersinhoud, inclusief onbeperktheid tot fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u lijdt als gevolg van gebruikersinformatie die is verzonden, geüpload, gepost, gemaild of anderszins beschikbaar gesteld via de site. U doet hierbij afstand van alle rechten op eventuele claims tegen ons voor vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en toewijzingsrechten in verband met Gebruikersinhoud.

U erkent dat wij het recht (maar niet de plicht) hebben om naar eigen oordeel te weigeren om gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, te condenseren of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, hebben we het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Algemene Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is en behouden we ons het recht voor om service te weigeren en / of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving voor gebruikers die deze Algemene voorwaarden overtreden of de rechten van anderen schenden.

1.4 Verwijdering van Gebruikersinhoud

Als u uw gebruikersinhoud op onze website of in verband met onze mobiele applicaties wilt verwijderen, neem dan per e-mail contact met ons op naar klantenservice@mystis.nl en benoem de volgende informatie in uw verwijderingsverzoek: voornaam, gebruikersnaam / schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres dat is gekoppeld aan onze website en / of mobiele applicaties, uw reden voor het verwijderen van de plaatsing en datum(s) van plaatsing(en) die u wilt verwijderen (als u die heeft). We kunnen uw verwijderingsverzoek mogelijk niet verwerken als u dergelijke informatie niet aan ons kunt verstrekken. Het kan tot 10 werkdagen duren om uw verwijderingsverzoek te verwerken.

1.5 Beoordeling

U gaat akkoord met een e-mail enkele dagen na uw bestelling waarin wij vragen om uw bestelde producten te beoordelen.

2. Levering

2.1 Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

2.2 Alle bestellingen worden binnen 5 werkdagen uitgevoerd.

Als dit niet mogelijk is, omdat het product niet op voorraad is, het product niet langer beschikbaar is, de bestelling niet kan worden uitgevoerd, een deel van de bestelling niet kan worden uitgevoerd of om een andere reden is vertraagd, wordt de klant op de hoogte gebracht binnen twee weken na het plaatsen van de bestelling en heeft het recht om de bestelling zonder kosten of opmerkingen te annuleren.

2.3 Het door de klant aan het bedrijf opgegeven adres geldt als plaats van levering.

2.4 Mystis is de verplichting nagekomen om, bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, te leveren wanneer Mystis de bestelde producten één keer aan de klant heeft aangeboden.

2.5 Alle deadlines, vermeld op de website, zijn een indicatie. Aan de genoemde deadlines kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Herroepingsrecht 

3.1 De klant heeft het recht om het geleverde product(en) of een deel van het geleverde product(en) binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze periode van 14 dagen begint op het moment dat het product is afgeleverd. Als de klant het product niet binnen deze periode heeft geretourneerd, kan de klant dit niet meer doen. Voordat de producten worden geretourneerd, moet de klant Mystis binnen 14 dagen op de hoogte stellen. De klant moet het bewijs hebben dat het product(en) op tijd is teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending. Om het product / de producten te retourneren, moeten deze zich in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) bevinden en in nieuwe staat zijn. Als het product op enigerlei wijze is beschadigd door de klant, vervalt het recht om het product te retourneren. Rekening houdend met de vorige zin, zorgt Mystis ervoor dat het totale factuurbedrag en de verzendkosten binnen 14 werkdagen aan de klant worden betaald. Het retourneren van het geleverde product(en) is voor rekening en risico van de klant.

3.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten producten: Diensten die zijn uitgevoerd met toestemming van de klant, vóór het begin van de periode van 7 werkdagen. – Producten en diensten waarvan de prijs verband houdt met schommelingen op de financiële markt, waarover de leverancier geen controle heeft. – Producten die zijn gemaakt om aan de specificaties van de klant te voldoen of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben gekregen. – Producten die vanwege gezondheidsbescherming, hygiëne bescherming niet kunnen worden geretourneerd of die snel kunnen bederven. – Audio- en video-opnamen of computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

3.3 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt de klant verantwoordelijk gehouden voor de kosten van het retourneren van de producten.

3.4 Wanneer de klant een product heeft beschadigt, aangepast, labels en/of hangtags heeft verwijderd of op een andere wijze onverkoopbaar heeft gemaakt wordt er van de klant verwacht dit product niet te retourneren. Als de klant het product in onverkoopbare staat heeft geretourneerd behoudt Mystis zich het recht voor om het geld niet terug te storten.

4. Prijs

4.1 Mystis behoudt zich het recht voor om de prijs van een product op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Bestellingen die vóór deze wijziging zijn geplaatst, kunnen niet worden gewijzigd in de herziene prijs.

4.2 De website kan typografische fouten, andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Mystis behoudt zich daarom het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren en informatie ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Mystis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze typografische fouten, andere fouten of onnauwkeurigheden.

4.3 Prijzen worden weergegeven in Euro. Waar van toepassing, zijn de prijzen exclusief btw. Mystis maakt gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling waardoor Mystis is vrijgesteld van btw. Verzendkosten worden bovendien in rekening gebracht; extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en zijn opgenomen in de totale kosten.

4.4 Mystis is niet verantwoordelijk voor extra kosten die zich kunnen meebrengen bij verzendingen naar het buitenland.

5. Promoties / Aanbiedingen

5.1 Er kan maar één kortingscode per bestelling worden gebruikt. Mystis behoudt zich het recht voor om het gebruik van een kortingscode zonder verdere discussie te weigeren of te annuleren.

Het gebruik van kortingscodes is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad.

5.2 De speciale aanbiedingen zijn optioneel, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

5.3 Bij aanvaarding van een speciale aanbieding door een koper, behoudt Mystis zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding in te trekken of te wijzigen.

5.4 Mondelinge afspraken zijn pas geldig nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

5.5 De speciale aanbiedingen van Mystis zijn niet automatisch van toepassing op nabestellingen.

5.6 Mystis kan niet worden verplicht om een speciale aanbieding aan te bieden als een klant had moeten begrijpen dat de speciale aanbieding, of een deel van de aanbieding, een kennelijke vergissing of typefout bevatte.

5.7 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

6. Eigendomsrechten 

Mystis bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechten.

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Mystis te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijk. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet: de materialen wijzigen of kopiëren, de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoningen (commercieel of niet-commercieel); proberen software op de website van Mystis te decompileren of reverse-engineeren; verwijder alle auteursrechten of andere eigendoms vermeldingen van de materialen; of breng de materialen over naar een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde door Mystis worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, in elektronische of gedrukte vorm.

7. Privacy van Klanten

7.1 Als u een bestelling plaatst bij Mystis, worden uw persoonlijke gegevens bewaard in de klantendatabase van Mystis. Mystis deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

7.2 Mystis respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zal zijn / haar persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

8. Garantie

8.1 Mystis garandeert dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met de vereisten van functie, betrouwbaarheid en levensduur zoals overeengekomen door beide partijen in de koopovereenkomst. Mystis biedt ook de fabrieksgarantie die voor het product wordt gegeven.

8.2 De garantieperiode van Mystis is dezelfde als de garantieperiode van de fabrikant. Mystis is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke geschiktheid van de producten, noch voor advies over het gebruik of de toepassing van de producten.

8.3 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na levering te controleren. Als de geleverde producten onjuist, defect of onvolledig blijken te zijn, moet de klant deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Mystis melden voordat hij de producten terugstuurt. Retourzendingen moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat. Gebruik na het constateren van eventuele defecten, schade na het constateren van eventuele defecten, bezwaring en / of wederverkoop na het constateren van eventuele defecten, maakt het recht om de producten terug te keren ongeldig.

8.4 Als Mystis de klacht van de klant goedkeurt, zal Mystis de producten gratis vervangen of een compensatie met de klant overeenkomen. De verantwoordelijkheid van Mystis en de hoogte van de vergoeding is beperkt tot het factuurbedrag of (naar keuze van Mystis) het maximale bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Mystis voor die specifieke situatie. Mystis is niet verantwoordelijk voor enige andere vorm van schade, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade door gederfde winst.

8.5 Mystis is niet aansprakelijk voor opzettelijk beschadigde producten.

8.6 Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: A) de klant is in verzuim tegen Mystis; B) de klant heeft het geleverde product (en) gerepareerd en / of aangepast of heeft een derde partij laten repareren en / of aanpassen; C) de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn roekeloos behandeld of zijn anders behandeld dan geadviseerd in de instructies op de verpakking; D) de gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften of toekomstige overheidsvoorschriften die noodzakelijk zijn vanwege de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

9. Overeenkomsten

9.1 Een overeenkomst tussen Mystis en een klant komt tot stand nadat Mystis de haalbaarheid van de bestelling heeft beoordeeld.

9.2 Mystis behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of de bestelling alleen te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending plaatsvindt onder rembours of nadat de bestelling vooraf is betaald, zonder opgaaf van reden.

9.3 Mystis heeft het recht om een inspectie uit te voeren wanneer een bestelling is betaald met Creditcard of zal worden betaald na ontvangst van het product(en). Op basis van deze inspectie kan Mystis ervoor kiezen om de klant een alternatieve betaalmethode aan te bieden of de bestelling te annuleren. Voor grote bestellingen kan Mystis verlangen dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Mystis betaalt in dit geval de rembourskosten.

9.4 Tenzij anders overeengekomen, moet het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na levering van het product(en) door de klant worden betaald.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen enz .; bijvoorbeeld gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen of labels, enz. op de website van Mystis zijn een indicatie en kunnen geen reden zijn om schadevergoeding te vorderen of de overeenkomst te annuleren.

11. Overmacht

11.1 Mystis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of annuleringen van bestellingen vanwege omstandigheden buiten de controle van Mystis.

11.2 De omstandigheden met betrekking tot overmacht zijn alle ongebruikelijke oorzaken en omstandigheden, die niet tot de risico’s van Mystis mogen behoren. Vertragingen of niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers van Mystis, problemen met internet, elektriciteitsproblemen, problemen met e-mailverkeer en storingen of veranderingen in technologie geleverd door derden, problemen in transport, stakingen, overheidsvoorschriften, vertragingen in levering, nalatigheid van leveranciers en / of fabrikanten van Mystis inclusief andere assistenten, ziekte van werknemers en tekortkomingen in vervoermiddelen, zijn alle omstandigheden buiten de controle.

11.3 Mystis behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en heeft ook het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of de inhoud van de overeenkomst aan te passen om uitvoering mogelijk te maken. Mystis is in geen geval verplicht een boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Mystis niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of slechts gedeeltelijk kan voldoen aan haar verplichtingen als gevolg van overmacht, moet Mystis het beschikbare deel van de bestelling afzonderlijk factureren en is de klant verplicht de factuur te betalen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt niet als het beschikbare deel van de bestelling geen zelfstandige waarde heeft.

12. Verantwoordelijkheid

12.1 Mystis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan voertuigen of andere objecten als gevolg van verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en / of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Mystis behoudt de juridische eigendom van het (de) aan de koper verkochte product(en) totdat de koper het volledige bedrag heeft betaald dat volgens de overeenkomst of eerdere of toekomstige soortgelijke overeenkomsten aan Mystis verschuldigd is, zolang de koper niet aan de verplichting tot het uitvoeren van de in deze of een soortgelijke overeenkomst overeengekomen verplichtingen, en zolang de koper de verplichtingen tot betaling van het in de overeenkomst overeengekomen verschuldigde bedrag, waaronder boetes, rente en overige kosten, niet nakomt.

13.2 De door Mystis geleverde producten, waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen nooit worden gebruikt als betaalmiddel en mogen alleen worden doorverkocht binnen de context van normale bedrijfsuitvoering.

13.3 De koper heeft niet de bevoegdheid om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust op enige andere wijze te verkopen of te beschadigen.

13.4 De koper geeft Mystis of een door Mystis, derde partij aan te wijzen, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming, in alle gevallen waarin Mystis haar eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, om naar alle plaatsen te gaan waar de producten van Mystis zich bevinden gevonden en neem de producten weg.

13.5 Indien een derde partij beslag legt op geleverde producten, waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, of rechten daarop vestigt, is de koper verplicht Mystis zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

13.6 De koper verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de geleverde producten, waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, ervoor zorgen dat de producten verzekerd blijven voor brand-, explosie- en waterschade, evenals voor diefstal en om Mystis de verzekeringspolis bij Mystis te laten zien ‘eerste verzoek.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Deze voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen of claims die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Mystis en een koper, die niet in onderling overleg kan worden opgelost, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.